મને એ ખબર નથી પડતી કે: કઈ રીતે એક સ્થળ...માત્ર એક જગ્યા...આટલી બધી પેઢીઓથી કેટલાયે માણસોના દુઃખ મિટાવી શકે? માત્ર ચીકણી માટીમાંથી બનાવેલી એક મૂર્તિ અને તેના પર થોડી શણગાર અને સજાવટ. માત્ર ઇંટોથી ચણેલી એક કબર અને તેના પર કાપડ ની ચાદર. બીજું કઈ નહિ. એક પથ્થરના ટુકડા સિવાય બીજું કઈ જ નહિ. જો ઈશ્વર પથ્થરના ટુકડામાં રહેતો હોય...તો પછી ભૂખ્યા મરી જતા લાચાર માણસોમાં નહિ રહેતો હોય? તમારી શ્રદ્ધાનું નામ દઈને તમે કહી દો છો કે- માણસને શ્રદ્ધા હોય તો પથ્થરમાં પણ ભગવાન દેખાય. પથ્થરની પણ પૂજા થાય! હું કહું છું કે- જો લોકોને પથ્થરના ચણેલા મંદિરમાં ભગવાન દેખાતો હોય તો પછી તેને ઘર વગરના માણસમાં પણ દેખાવો જોઈએ. ભૂખ્યા મરી જતા ભીખારીમાં પણ દેખાવો જોઈએ.
Jitesh Donga
Of what use is my going to church every day and still come home and remain the same? Of what use is my attending the mosques and the next day I enter the mall with knives and start slaughtering people in the name of religion.God is a God of variety. He was not stupid creating all of us different with our uniqueness.His creating us different shows the level of His creativity. He didn't make you white to hate black or vice versa. He made it so that we can cherish and love each other irrespective of our differences just as He loved us with all our flaws and our short comings.Can we forgive those who have offended us? Yes and some will say no but never forget that you are not worthy but God still forgives you even till the last hour of your life.If God can love us against all our atrocities why can't we learn to love one another.Take a look around you, you can only see sad faces. Was that really God's intention for us on earth? Absolutely not. But we have remoulded God's creativity to suit our taste and lifestyles and now we are reaping the fruit of our labour. You should not expect to reap love when you sowed the seed of hatred. What a man sows that he reaps. We sowed on weapons of war and we are yielding war in return. We have sowed on weapons of destruction so why are we asking for peace.If you ask me....I will say let's go back to our source. He has never lost any battle. I am a living witness.
Patience Johnson